14
Jul

Nagradna igra za festival Pivo in cvetje 2016

V nagradni igri lahko sodelujete preko Facebook omrežja na strani društva WIFREE. (https://www.facebook.com/wifreesi/?fref=ts)

DOBITNIKI NAGRAD:
1.nagrada (1x):
Pika Tamkos
2.nagrada (30x):
Mojca Kodelja
Urška Kastelec
Diana Koberski
Jožefa Komar
Tamara Tamy
Alenka Alenčica
Jasmina Lipaj
Polona Tovsak
Maša Lapornik
Anita Rak
Melvin Feldin
Zlatko Mocilv
Andrej Kavčič
Saša Burja
Sabina Rus
Zlata Gaspar
Irena Gregorin
Katarina Novak
Tangen Ta
Barbara Gombač
Rok Zemljic
Aleksander Sušek
Slavica Zbičajnik
Ana Ancka
Igor Nežmah
Hedvika Benčina
Moyca Zajšek
Ksenja Čurin
Pia Kvas

Pravila nagradne igre »WiFree.si nagradna igra«
(v nadaljevanju: pravila)
1. Organizator nagradne igre
Organizator in izvajalec nagradne igre »WiFree.si nagradna igra« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Društvo ljubiteljev razvoja tehnologije WIFREE (v nadaljevanju: organizator).

2. Kdaj nagradna igra poteka
Nagradna igra se začne 14. 7. 2016. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 14. 7. 2016 do vključno 17. 7. 2016. Nagradna igra se z žrebanjem nagrajencev zaključi 17. 7. 2016. Nagradna igra poteka na Facebook strani Wifree.si (v nadaljevanju: Facebook stran nagradne igre).

3. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija Društva ljubiteljev razvoja tehnologije WIFREE.

4. Definicija pojmov
V teh pravilih se uporabljajo sledeči pojmi:
Sodelujoči: Kot sodelujoči se definira vsaka oseba, ki preko Facebook strani nagradne igre sodeluje v nagradni igri.

5. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri sodeluje vsaka oseba, ki na Facebook strani nagradne igre pod sliko nagradne igre napiše komentar »Pivo in cvetje 2016«.
Sodelovanje v nagradni igri bo omogočeno le osebam, katerih komentarji bodo vidni urednikom Facebook strani Wifree.si.
Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim facebook računom. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih facebook računov, jo ima organizator pravico nemudoma in nepreklicno izključiti iz nagradne igre (v nadaljevanju: izključiti; izključen; izključitev). Enako velja za primere, ko več oseb sodeluje z enim Facebook računom. V tem primeru ima organizator pravico izključiti vse osebe, ki so sodelovale z istim Facebook računom.

6. Žrebanje nagrajencev
Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja. Posnetek žreba bo objavljen na Facebook strani nagradne igre.
Žrebanje nagrajencev bo iz bobna za žreb iz celotne množice sodelujočih naključno izvlekel eden izmed članov Društva WIFREE.
Po žrebanju se bo posnetek žreba viden na Facebook omrežju.

7. Seznam nagrad
Med nagrajence bodo podeljene naslednje nagrade:
GLAVNA NAGRADA
MDRXD150W slušalke Sony
BONUS NAGRADE
30x potiskana majica (logo T2 in logo Wifree.si)

8. Objava nagrajencev
Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na Facebook strani nagradne igre in na spletni strani Društva WIFREE (www.wifree.si), za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.
Vsi nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani nagradne igre in spletni strani Društva WIFREE (www.wifree.si) najkasneje do 13 ure v nedeljo 17.7.2016.

9. Splošno o nagradah in nagrajencih
Člani Društva WIFREE bodo nagrajence preverila, če so sodelovali v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado ali drugo blago ali drugo storitev. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.
Nagrajencem bodo nagrade izročene s strani organizatorja, kot je navedeno na seznamu nagrad. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bodo nagrajenci obveščeni s strani organizatorja ali najemodajalca preko Facebook sporočila, najkasneje 17.7.2016 do 14ure. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu), ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

10. Kdo lahko sodeluje
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne smejo sodelovati v nagradni igri.

11. Druge določbe
Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.
Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.
Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator preko družabnega omrežja Facebook obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo.
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na Facebook strani nagradne igre. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@wifree.si.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

12. Kje se nahajajo ta pravila
Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani Društva WIFREE (www.wifree.si).

13. Uporaba in varovanje osebnih podatkov
Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).
Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljalec osebnih podatkov podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene: izvedba nagradne igre v vseh vidikih; obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev; objava nagrajencev na Facebook strani nagradne igre; statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih.
Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.
Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.
Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov info@wifree.si).
Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris osebnih podatkov sodelujočega.
Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.
Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo: potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne; omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje; posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj; dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov; izvesti izbris njegovih osebnih podatkov.

14. Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov info@wifree.si. Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi.

15. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

Datum objave teh pravil: 14. 7. 2016

Kontaktirajte nas